Usluge

Arhitektura

Projektiranje

Pružamo sveobuhvatne usluge projektiranja građevina, s početkom od idejnih rješenja do izvedbenih projekata. Naš cilj je oblikovati građevinu koja udovoljava najnovijim standardima, uzimajući u obzir vaše želje, prijedloge, ideje i prostorne potrebe.

Idejna rješenja / idejni projekti

Idejna rješenja i idejni projekti služe kao osnova za ishođenje Posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela, uzimajući u obzir prostorne planove, posebne uvjete, zakone i propise.

Glavni projekti

Na osnovi glavnog projekta dobiva se ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola. U glavnom projektu se daje tehničko rješenje građevine i dokazuju bitni zahtjevi za građevinu kao i drugi zahtjevi prema važećim zakonima i propisima. Glavni projekt je u skladu s idejnim projektom i sadrži komponente kao što su arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt, zajedno s troškovnicima radova. Ovisno o vrsti građevine, glavni projekt može obuhvaćati i dodatne vrste projekata.

Potvrde glavnog projekta ili građevinska dozvola izdaju se na temelju ovih projekata.

Izvedbeni projekti

Izvedbeni projekti detaljno razrađuju tehničko rješenje prezentirano u glavnom projektu. Oni su neophodni za izgradnju građevine i sadrže sve potrebne informacije za izvođenje radova. Izvedbeni projekti nisu obavezni za manje građevine ili poljoprivredne objekte određene površine, ali su važna dokumentacija koju izvođač mora imati na gradilištu.

Nadzor

Projektantski nadzor

Pružamo usluge projektantskog nadzora kako bi osigurali da vaši projekti budu izvedeni u skladu s propisanim uvjetima, ispunjavajući bitne zahtjeve za građevinu i pridržavajući se važećih zakona i propisa. 

Naša odgovornost je osigurati da prostor koji se projektira zadovoljava stručna pravila, potrebe i želje investitora te da ima estetsku privlačnost. Na zahtjev investitora, izvođača ili nadzornog inženjera pružamo projektantski nadzor kako bismo osigurali da konačni rezultat odgovara planiranom.

Nadzor građenja

Pružamo usluge nadzora građenja kako bismo osigurali usklađenost s projektnom dokumentacijom.

Nadzorni inženjer umjesto investitora provodi nadzor građenja. Dužnost nadzornog inženjera obuhvaća praćenje procesa gradnje i osiguranje da se građevina gradi u skladu s odobrenom tehničkom dokumentacijom tj. Glavnim i izvedebenim projektom.

Nakon završetka gradnje i temeljem izjava izvođača i drugih nadzornih inženjera, nadzorni inženjer priprema Završno izvješće koje se predaje zajedno s zahtjevom za dobivanje uporabne dozvole.

Izdvojeni projekti

HGSS
Previous
Next